News & Update

สมัครด่วน ...


โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก สืบเนื่องจาก DITP ได้จัดให้มีโซนกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ New Faces ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตั้งราคาสินค้า การพัฒนารูปแบบสินค้า เพิ่มทักษะการเจรจาธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ New Faces สินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์รายใหม่ให้มีความพร้อมด้านการทำธุรกิจส่งออกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สามารถเจรจาการค้ากับผู้ซื้อผู้นำเข้าในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และเวทีการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ต่อไป โดยในรอบแรกผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมหลักสูตร  WING : Lifestyle Entrepreneur  Incubation Program ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น แบบ Intensive ที่จะเตรียมความพร้อมพัฒนาขีดความสามารถ เสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการได้ความรู้เน้นๆ กับทีมผู้เชี่ยวชาญแถวหน้า อัดแน่นด้วยเนื้อหา เข้มข้นด้วยความรู้แบบ 360 องศา ด้านการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ด้านพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า การตลาด และด้านการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ และจะมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการในรอบที่ 2 เพื่อพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์เชิงลึกต่อไปด้วย 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้

โทร 02-2546895-7 ต่อ 38 หรือ

อีเมล wing.lifestyle2020@gmail.com, lifestyleunit.ditp@gmail.com