News & Update

ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 10 กิจการ !!!


ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 10 กิจการ !!!

สำหรับผู้สนใจจะผลิตสินค้ารักษ์โลกแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการส่งออก

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้ประกอบการสิ่งทอและแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากภาคอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ เสื้อผ้าแฟชั่น ผ้าผืน สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง (กระเป๋า รองเท้า) เคหะสิ่งทอ ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม/ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทั่วประเทศ

2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศ และไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ 

3. ผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย หรือ เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนจบโครงการ

กิจกรรมของโครงการ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน

2. ได้รับการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก 5 man-days แบ่งเป็น 

               - วันที่ 1 วิเคราะห์สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้หลักการของ SWOT Analysis 
       - วันที่ 2-3 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยจัดทำ Mood Board ซึ่งกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย ตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ กิจการละ 1 คอลเลคชั่น (3 ชิ้นงาน) 
               - วันที่ 4 : การสร้างแบรนด์สินค้า ช่องทางการจำหน่ายและการทำการตลาด โดยใช้ Business Canvas Model เป็นเครื่องมือในการทำแผน
               - วันที่ 5 : วิเคราะห์ต้นแบบสินค้า และสรุปการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการต่อยอดธุรกิจต่อไป

3. วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบฟรี 

4. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโครงการฯจะได้นำไปแสดงในงาน TEXWORLD 2020  ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ระยะเวลาดำเนินการ 15 พ.ค - 15 ส.ค 2563

หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 2563

สนใจสมัครได้ที่ คุณจุฑามาศ โกเมนไทย โทรศัพท์ 0-27135492 ต่อ 402 มือถือ 086-3536924

หรือกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2yNiYFz